http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE O. S. THALIA VYŠKOV 12. 11. 2006

Kategorie: členská schůze
Přemysl Ševčík
2006-11-26 21:06:26

1. PROGRAM
Stanovy sdružení
Volba Rady
Jiné

2. HLASOVÁNÍ O NOVÉ PODOBĚ STANOV O. S. THALIA
Pro: 12 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Stanovy byly schváleny.

3. VOLBA NOVÉ RADY O. S. THALIA VYŠKOV
Na předsedkyni byla navržena Olga Pitelová, seznámila přítomné členy se svou představou o dalším fungování sdružení.

Výsledky hlasování:
Pro: 10 členů
Proti: 0 členů
Zdrželi se: 3 členové
Olga Pitelová byla zvolena předsedkyní O. S. Thalia Vyškov.

Olga Pitelová navrhla na pozice místopředsedů ing. Barboru Tvrďochovou a ing. Přemysla Ševčíka, své návrhy zdůvodnila, jmenovaní s návrhem souhlasili.

Hlasování o členství ing Barbory Tvrďochové v Radě O. S. Thalia:
Pro: 12 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Hlasování o členství ing Přemysla Ševčíka v Radě O. S. Thalia:
Pro: 8 členů
Proti: 2 členové
Zdrželi se: 3 členové

Ing. Barbora Tvrďochová i ing. Přemysl Ševčík byli zvoleni místopředsedy O. S. THALIA Vyškov

Nově zvolená Rada nahradí ve funkci Radu stávající až po registraci nového znění stanov.

4. JINÉ
Diskuse o způsobu jmenování ekonoma občanského sdružení
Návrh A: Ekonoma jmenuje Rada a je za jeho práci odpovědná.
Návrh B: Ekonoma jmenuje Valná hromada
Výsledky hlasování:
Pro var. A: 10 členů
Pro var. B: 1 člen
Zdrželi se: 2 členové
Byl schválen návrh A, bude tedy zanesen do stanov.


Návrh na umístění výroční zprávy sdružení na webových stránkách O. S. Thalia

Výsledek hlasování:
Pro: 10 členů
Proti: 0 členů
Zdrželi se 3 členové
Návrh byl schválen

Trdloviny 2007
Přítomní členové projevili zájem o seznámení s podobou a průběhem příprav Trdlovin 2007.
Ve Vyškově dne 12. 11. 2006 zapsal Lukáš Tvrďoch